Privacy verklaring

Thuiszorg Mimosa hecht veel waarde aan het beschermen van persoonsgegevens en aan de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt. In deze privacy verklaring willen we u informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Met het beschrijven van de maatregelen beoogt en neemt Mimosa haar verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de verwerking en de beveiliging van persoonsgegevens te optimaliseren en daarmee te voldoen aan de relevante privacywet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze korte privacyverklaring is bedoeld voor cliënten, medewerkers en andere betrokkenen. Deze privacyverklaring legt een basis voor het Privacybeleid van Mimosa en dient als uitgangspunt voor de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?
Het begrip ‘persoonsgegevens’ staat voor alle informatie over u aan de hand waarvan Mimosa u kan identificeren. Hierbij kunt u denken aan uw naam, geboortedatum en adres. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over uw gezondheid, beperking of andere extra gevoelige informatie over u.

Verwerking van persoonsgegevens
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de AVG stelt. Uw persoonsgegevens worden door Mimosa verwerkt voor de volgende doeleinden:

Van wie verwerkt Mimosa persoonsgegevens?
Mimosa verwerkt de persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie heeft. Wij verwerken persoonsgegevens van cliënten, medewerkers en andere betrokkenen.

Hoe gaat Mimosa met uw persoonsgegevens om?
Mimosa bewaart uw persoonsgegevens zorgvuldig, niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt en conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Binnen Mimosa mogen medewerkers alleen jouw persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Wij verwerken daarbovenop enkel en alleen persoonsgegevens op basis van uw toestemming. De medewerkers van Mimosa hebben allemaal een contractuele geheimhoudingsplicht.

Uw rechten

Het recht op inzage in uw dossier
U heeft recht op inzage in uw gegevens, met uitzondering van persoonlijke aantekeningen van medewerkers. Inzage in uw dossier is gratis. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren. U kunt Mimosa vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen te verwijderen of af te schermen. U kunt om correctie vragen als uw persoonsgegevens: feitelijk onjuist of onvolledig zijn. Het correctierecht is niet bedoeld voor het corrigeren van indrukken, meningen en conclusies van medewerkers van Mimosa. U heeft ook recht op kopieën van uw medische gegevens. In sommige gevallen mag Mimosa uw verzoek om toegang tot uw dossier of een gedeelte daarvan weigeren. Bijvoorbeeld als hierdoor de privacy van iemand anders wordt geschaad. Wil u uw dossier inzien? Maak hiervoor dan een afspraak. U kunt telefonisch of schriftelijk een kopie van je medisch dossier opvragen.

Het recht op overdracht van uw gegevens
Dit recht geeft u de mogelijkheid om persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een andere zorgaanbieder. Het recht geldt voor een deel van de gegevens in uw medische dossier. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Mimosa kan deze gegevens op uw verzoek elektronisch aanleveren aan uzelf of aan een andere zorgaanbieder. Hierna zal Mimosa uw gegevens wissen.

Het recht op verwijdering
U heeft het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Als u dit verzoek doet zal Mimosa zoveel mogelijk van uw gegevens wissen, tenzij specifieke gegevens (wettelijk) nodig blijven. Bijvoorbeeld vanwege het belang van iemand anders. Of omdat de gegevens nodig zijn voor het blijven leveren van zorg. Vraagt u om vernietiging van uw gehele dossier? Dan heeft Mimosa 3 maanden de tijd om aan dit verzoek te voldoen. U ontvangt dan bericht van vernietiging. Als we uw verzoek afwijzen, dan laten we dit schriftelijk weten met de reden waarom wij uw verzoek afwijzen.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Bent u niet tevreden over hoe Mimosa omgaat met uw persoonsgegevens? Bespreek dit dan altijd met uw zorgverlener(s). Nemen zij uw zorgen niet weg? Dan kunt u zich wenden tot onze klachtenfunctionaris via: klachten@thuiszorgmimosa.nl. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy voor bezoekers aan de website

Als u de website van Mimosa bezoekt verwerken we een beperkt aantal persoonsgegevens van u. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u uw gegevens achterlaat bij het invullen van een webformulier. Deze gegevens bewaren we niet langer dan nodig is. We geven uw gegevens niet aan derden zonder uw toestemming.

Onze websites gebruiken cookies
Cookies zijn kleine bestandjes waarin informatie opgeslagen wordt zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Ook kunnen we zien dat u onze website weer bezoekt.  

Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact met ons op. Onze cliëntconsulenten helpen u graag verder.  
T: 085- 773 77 45
E: info@thuiszorgmimosa.nl